Restaurant Details:

» Taj Tashi | » Thimphu

Attire: